Nowy Dwór Maz.: Bierzemy radnych pod lupę

W listopadzie 2019 r. minęło 12 miesięcy od zaprzysiężenia nowego składu Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz. To dobry moment na pierwsze podsumowania. Sprawdziliśmy, czy radni uczestniczą w pracach komisji merytorycznych, których są członkami oraz czy przychodzą na sesje Rady Miejskiej. Publikujemy również wykaz diet, które pobrali od początku kadencji.

Najlepsza frekwencja jest na sesjach Rady Miejskiej. Aż szesnaścioro radnych nie opuściło ani jednej z dziesięciu sesji, które odbyły się od początku kadencji do końca grudnia 2019 r. Najlepszą frekwencją mogą pochwalić się: Roman Biliński, Krzysztof Bisialski, Mirosława Boroń, Ryszard Brzeziński, Grażyna Brzozowska, Marek Ciesielski, Wioletta Dylewska, Monika Gluba-Stasiak, Grażyna Nadrzycka, Krystyna Nasiadka, Justyna Paszkiewicz, Jerzy Plackowski, Tomasz Reginis, Angelika Sosińska, Michał Świokło i Adrian Zaremba. Dwie nieobecności usprawiedliwione na sesjach Rady Miejskiej miała Agnieszka Kubiak-Falęcka, a po jednej: Agnieszka Kowalska, Sławomir Michałowski i Beata Rusek. Jedną obecność nieusprawiedliwioną na sesji Rady Miejskiej zanotował Marcin Ozdarski.
Sesje zwoływane są najczęściej na ostatni wtorek miesiąca i rozpoczynają się zwykle o godz. 10.00. Wyjątek stanowią sesje nadzwyczajne (bez możliwości zadawania pytań w sprawach różnych). Od początku kadencji było takich trzy. Sesje są transmitowane na żywo, a także rejestrowane, a następnie udostępniane w internecie pod adresem www.nowydwormaz.sesja.pl.

Szczegółowy wykaz frekwencji radnych na sesjach Rady Miejskiej od początku kadencji (listopad 2018) do końca 2019 r. wygląda następująco:

L.p.  Nazwisko i imię  Nieobecności 

 na sesji 

Nieobecności 

usprawiedliwione 

Nieobecności 

nieusprawiedliwione 

  1.  Biliński Roman          –               –                 – 
  2.  Bisialski Krzysztof          –               –                 – 
  3.  Boroń Mirosława          –               –                 – 
  4.  Brzeziński Ryszard          –               –                 – 
  5.  Brzozowska Grażyna          –               –                 – 
  6.  Ciesielski Marek          –               –                 – 
  7.  Dylewska Wioletta          –               –                 – 
  8.  Gluba-Stasiak Monika          –               –                 – 
  9.  Kowalska Agnieszka          1               1                 – 
10.  Kubiak-Falęcka Agnieszka          2               2                 – 
11.  Michałowski Sławomir          1               1                 – 
12.  Nadrzycka Grażyna          –               –                 – 
13  Nasiadka Krystyna          –               –                 – 
14  Ozdarski Marcin          1               –                 1 
15  Paszkiewicz Justyna          –               –                 – 
16  Plackowski Jerzy          –               –                 – 
17  Reginis Tomasz          –               –                 – 
18  Rusek Beata          1               1                 – 
19  Sosińska Angelika          –               –                 – 
20  Świokło Michał          –               –                 – 
21  Zaremba Adrian          –               –                 – 

Przejdźmy do posiedzeń komisji merytorycznych. Tu frekwencja nie wygląda już tak różowo. Warto jednak dodać, że posiedzenia komisji zwoływane są na różne dni tygodnia i o różnych porach, co dla radnych aktywnych zawodowo może stanowić spory problem. Nim jednak przejdziemy do frekwencji, przypomnimy składy poszczególnych komisji.

Komisja Rewizyjna:
Ryszard Brzeziński (przewodniczący), Grażyna Brzozowska, Monika Gluba-Stasiak, Marcin Ozdarski, Justyna Paszkiewicz, Tomasz Reginis (zastępca przewodniczącego), Angelika Sosińska.
Frekwencja na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej była, jak dotąd (do końca 2019 r.), następująca:
Posiedzenie w dniu 22.11.2018 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 11.12.2018 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 12.02.2019 r. – nieobecny radny Marcin Ozdarskinieusprawiedliwiony
Posiedzenie w dniu 05.03.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 19.03.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 02.04.2019 r. – nieobecny radny Marcin Ozdarskinieusprawiedliwiony
Posiedzenie w dniu 09.04.2019 r. – nieobecny radny Marcin Ozdarskinieusprawiedliwiony
Posiedzenie w dniu 21.05.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 11.06.2019 r. – nieobecny radny Marcin Ozdarskinieusprawiedliwiony
Posiedzenie w dniu 27.08.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 17.09.2019 r. – nieobecny radny Marcin Ozdarskinieusprawiedliwiony

Posiedzenie w dniu 15.10.2019 r. – nieobecny radny Marcin Ozdarski – nieusprawiedliwiony
Posiedzenie w dniu 19.11.2019 r. – nieobecni radni : Marcin Ozdarskinieusprawiedliwiony, Monika Gluba-Stasiaknieusprawiedliwiona i Angelika Sosińska usprawiedliwiona
Posiedzenie w dniu 10.12.2019 r. – pełny skład

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Wioletta Dylewska (przewodnicząca), Marek Ciesielski, Agnieszka Kowalska, Sławomir Michałowski (zastępca przewodniczącego), Krystyna Nasiadka, Justyna Paszkiewicz, Angelika Sosińska
Posiedzenie w dniu 22.11.2018 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 14.01.2019 r. – nieobecna radna Agnieszka Kowalskanieusprawiedliwiona
Posiedzenie w dniu 28.01.2019 r. – nieobecna radna Justyna Paszkiewicz usprawiedliwiona

Posiedzenie w dniu 11.02.2019 r. – nieobecna radna Angelika Sosińskausprawiedliwiona

Posiedzenie w dniu 27.06.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 24.07.2019 r. – nieobecni radni: Sławomir Michałowskiusprawiedliwiony, Justyna Paszkiewicz – usprawiedliwiona i Angelika Sosińskausprawiedliwiona
Posiedzenie w dniu 16.09.2019 r. – nieobecna radna Agnieszka Kowalskausprawiedliwiona
Posiedzenie w dniu 23.09.2019 r. – nieobecne radne: Agnieszka Kowalska usprawiedliwiona i Justyna Paszkiewiczusprawiedliwiona
Posiedzenie w dniu 12.12.2019 r. – pełny skład

Komisja Finansów:
Roman Biliński, Marek Ciesielski (przewodniczący), Wioletta Dylewska (zastępczyni przewodniczącego), Agnieszka Kowalska, Agnieszka Kubiak-Falęcka, Jerzy Plackowski, Beata Rusek
Posiedzenie w dniu 22.11.2018 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 14.12.2018 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 18.02.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 29.03.2019 r. – nieobecni radni: Agnieszka Kowalskanieusprawiedliwiona i Jerzy Plackowskiusprawiedliwiony
Posiedzenie w dniu 10.05.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 25.06.2019 r. – nieobecna radna Agnieszka Kubiak–Falęckausprawiedliwiona
posiedzenie w dniu 12.09.2019 r. – nieobecna radna Agnieszka Kowalskausprawiedliwiona
Posiedzenie w dniu 24.09.2019 r. – nieobecna radna Beata Rusekusprawiedliwiona.
Posiedzenie w dniu 29.10.2019 r. – nieobecna radna Agnieszka Kubiak-Falęckausprawiedliwiona
Posiedzenie w dniu 25.11.2019 r. – nieobecna radna Agnieszka Kowalskausprawiedliwiona
Posiedzenie w dniu 13.12.2019 r. – nieobecne radne: Agnieszka Kowalskausprawiedliwiona i Agnieszka Kubiak-Falęckausprawiedliwiona

Komisja Komunalna i Bezpieczeństwa:
Roman Biliński (zastępca przewodniczącej), Mirosława Boroń, Wioletta Dylewska, Sławomir Michałowski, Grażyna Nadrzycka, Krystyna Nasiadka (przewodnicząca komisji), Michał Świokło
Posiedzenie w dniu 22.11.2018 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 13.12.2018 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 14.02.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 28.03.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 09.05.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 19.06.2019 r. – nieobecna radna Grażyna Nadrzyckausprawiedliwiona
Posiedzenie w dniu 29.08.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 19.09.2019 r. – nieobecny radny Michał Świokłousprawiedliwiony
Posiedzenie w dniu 28.10.2019 r. – nieobecny radny Sławomir Michałowskiusprawiedliwiony
Posiedzenie w dniu 22.11.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 12.12.2019 r. – pełny skład

Komisja Oświaty:
Mirosława Boroń, Grażyna Brzozowska (przewodnicząca), Monika Gluba-Stasiak, Grażyna Nadrzycka, Justyna Paszkiewicz (zastępczyni przewodniczącej), Beata Rusek, Adrian Zaremba
Posiedzenie w dniu 22.11.2018 r. – pełny skład.
Posiedzenie w dniu 12.12.2018 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 16.01.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 13.02.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 27.03.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 08.05.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 26.06.2019 r. – nieobecni Grażyna Nadrzyckausprawiedliwiona
i Adrian Zarembausprawiedliwiony
Posiedzenie w dniu 28.08.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 18.09.2019 r. – nieobecna radna Beata Rusekusprawiedliwiona
Posiedzenie w dniu 20.11.2019 r. – nieobecna Justyna Paszkiewiczusprawiedliwiona
Posiedzenie w dniu 11.12.2019 r. – nieobecna Beata Rusekusprawiedliwiona

Komisja Spraw Społecznych:
Ryszard Brzeziński, Agnieszka Kubiak-Falęcka, Marcin Ozdarski, Jerzy Plackowski, Tomasz Reginis (przewodniczący), Michał Świokło, Adrian Zaremba (zastępca przewodniczącego)
Posiedzenie w dniu 22.11.2018 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 13.12.2018 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 17.01.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 14.02.2019 r. – nieobecna radna Agnieszka Kubiak–Falęckanieusprawiedliwiona
Posiedzenie w dniu 04.04.2019 r. – peny skład
Posiedzenie w dniu 09.05.2019 r. – pełny skład
Spotkanie w dniu 24.06.2019 r. – Komisja się nie odbyła w związku z brakiem kworum nieobecni radni: Agnieszka Kubiak–Falęckausprawiedliwiona, Marcin Ozdarskinieusprawiedliwiony, Michał Świokłonieusprawiedliwiony, Adrian Zaremba – yusprawiedliwiony
Posiedzenie w dniu 29.08.2019 r. – pełny skład
Posiedzenie w dniu 23.09.2019 r. – nieobecni radni: Marcin Ozdarskinieusprawiedliwiony i Michał Świokłousprawiedliwiony
Posiedzenie w dniu 21.11.2019 r. – nieobecni radni: Agnieszka Kubiak–Falęckausprawiedliwiona i Marcin Ozdarskinieusprawiedliwiony
Posiedzenie w dniu 12.12.2019 r. – nieobecni radni: Agnieszka Kubiak-Falęcka usprawiedliwiona i Marcin Ozdarskinieusprawiedliwiony

Komisja doraźna do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki:
Wioletta Dylewska, Monika Gluba-Stasiak (przewodnicząca), Agnieszka Kowalska, Agnieszka Kubiak-Falęcka, Beata Rusek, Michał Świokło.
Posiedzenie w dniu 14.05.2019 r. – pełny skład

Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników:
Mirosława Boroń (zastępczyni przewodniczącej), Monika Gluba-Stasiak, Grażyna Nadrzycka (przewodnicząca), Justyna Paszkiewicz, Angelika Sosińska
Posiedzenie w dniu 02.09.2019 r. – pełny skład.
Posiedzenie w dniu 14.10.2019 r. – pełny skład

Poniżej zamieszczamy szczegółowy wykaz nieobecności radnych na posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Miejskiej od początku kadencji (listopad 2018) do końca grudnia 2019 r.).

 

 

L.p. 

 

 

Nazwisko i imię 

 

Ilość  

posiedzeń komisji    

w których radny  

powinien brać  

udział 

 

Nieobecności 

ogółem 

 

Nieobecności usprawiedliwione 

 

Nieobecności 

nieusprawiedli 

wione 

  1.  Biliński Roman  11+11          –           –            – 
  2.  Bisialski Krzysztof          –          –           –            – 
  3.  Boroń Mirosława  11+11+2          –           –            – 
  4.  Brzeziński Ryszard  14+11          –           –            – 
  5.  Brzozowska Grażyna  14+11          –           –            – 
  6.  Ciesielski Marek  9 +11          –           –            – 
  7.  Dylewska Wioletta  9+11+11+1          –           –            – 
  8.  Gluba-Stasiak Monika  14+11+2+1          1           –            1 
  9.  Kowalska Agnieszka  9+11+1          7           5            2 
10.  Kubiak-Falęcka Agnieszka  11+11+1          7           6            1 
11.  Michałowski Sławomir  9+11          2           2            – 
12.  Nadrzycka Grażyna  11+11+2          2           2            – 
13.  Nasiadka Krystyna  9+11          –           –            – 
14.  Ozdarski Marcin  14+11        11           –          11 
15.  Paszkiewicz Justyna  14+9+11+2          4           4            – 
16.  Plackowski Jerzy  11+11          1           1            – 
17.  Reginis Tomasz  14+11          –           –            – 
18.  Rusek Beata  11+11+1          3           3            – 
19.  Sosińska Angelika  14+9+2          3           3            – 
20.  Świokło Michał  11+11+1          3           2            1 
21.  Zaremba Adrian  11+11          2           2            – 

 

Rekordzistą jest radny Marcin Ozdarski, który zanotował 11 nieobecności nieusprawiedliwionych (na 25 posiedzeń komisji merytorycznych, których jest członkiem). Po 7 nieobecności, w większości usprawiedliwionych mają radne: Agnieszka Kowalska i Agnieszka Kubiak-Falęcka. 4 razy (z usprawiedliwieniem) nieobecna była radna Justyna Paszkiewicz. Za obecności nieusprawiedliwione obniżane jest uposażenie radnego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski usprawiedliwia nieobecności wyłącznie z ważnych przyczyn rodzinnych.

Zapytalismy radnych z największą liczbą nieobecności o przyczynę takiego stanu rzeczy.

Na pierwszy ogień poszedł radny Marcin Ozdarski.
– Przez ostatnie cztery lata pracowałem w radzie powiatu nowodworskiego. Komisje służyły przede wszystkim merytorycznej pracy. Przed ich posiedzeniem jako radni otrzymywaliśmy komplet materiałów, mieliśmy czas przygotować się do posiedzenia, na których uczestniczyli przedstawiciele zarządu powiatu, skarbnik, sekretarz, oczywiście zgodnie z kompetencją otrzymanych materiałów. Reprezentowaliśmy różne poglądy, spieraliśmy się, ale przede wszystkim merytorycznie, podkreślam – merytorycznie pracowaliśmy. Niestety poziom prowadzenia komisji w radzie miejskiej pozostawia wiele do życzenia. Jestem rozczarowany tym, że nie otrzymujemy materiałów na czas, na zadane pytania nie ma komu odpowiedzieć. Nie ma burmistrza, ostatnio prosiliśmy jednego z naczelników wydziału o obecność, niestety nie doczekaliśmy się. Jako radny zgłaszałem szereg wniosków o zwołanie komisji, na przykład rewizyjnej w sprawie procedur podatkowych w stosunku do jednej z galerii handlowej – wniosek do tej pory nie został rozpatrzony, spraw społecznych w sprawie opieki stomatologicznej – do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Za to nierzadko urządzane są wycieczki osobiste w stosunku do radnych opozycji. Trudno pracować w takich warunkach, nie mówiąc o próbie nawiązania dialogu ze strony radnych z zaplecza pana Jacka Kowalskiego. Zero merytoryki, totalnie zero merytoryki, za to mamy zwoływane komisje, jak chociażby ostatnia rewizyjna, która trwała niespełna pół godziny w temacie podsumowania pracy komisji w ubiegłym roku, należy przy tym podkreślić komisji, która pracuje z rażącym naruszeniem statut miasta, na co zwróciła już wcześniej uwagę radna Sosińska. I jakoś to nikomu nie przeszkadza, reakcji brak. Zatem trudno brać udział w fasadzie lokalnej demokracji jaką w większości są posiedzenia komisji. Zdecydowanie wolę ten czas przeznaczyć na spotkania z mieszkańcami, których mam wiele. Co do diety – nie pobieram z tego tytułu wynagrodzenia, nie uczestniczę w komisji, nie składam usprawiedliwienia. Nie jestem radnym dla diety, jestem i będę radnym dla mieszkańców. – stwierdził samorządowiec.

O komentarz poprosiliśmy również Agnieszkę Kowalską
– Powodem nieobecności na sesji czy posiedzeniu komisji są najczęściej ważne sprawy rodzinne, wydarzenia losowe, czy też sprawy zawodowe. Nie bez znaczenia są też zmienne godziny posiedzeń komisji czy terminy sesji, szczególnie dla osób aktywnych zawodowo. Wspólnie z radną Agnieszką Kubiak- Falęcką wielokrotnie składałyśmy wnioski dot. stałych terminów sesji czy komisji, zwoływania sesji w godz. popołudniowych czy też opracowania harmonogramów sesji z dużym wyprzedzeniem. Niestety, częste zmiany godzin prac komisji dezorganizują pracę zawodową. Zapisując się do prac w danej komisji, miałam na uwadze terminy posiedzeń, jednak ustalone terminy są bardzo często zmieniane. Praca radnego to nie tylko obecność na posiedzeniu sesji czy komisji, to gotowość do spotykania się z mieszkańcami często w godzinach popołudniowych czy wieczornych. Aktywny radny to pracujący w terenie, uczestniczący w spotkaniach z mieszkańcami, interweniujący w ich imieniu w UM czy innych instytucjach, a nie tylko obecny na sesji czy komisji. Pomimo nieobecności na sesji zapoznaję się zawsze z materiałami omawianymi podczas posiedzenia. – odpowiedziała radna, jak zawsze spokojnie i merytorycznie.

Do kwestii swoich nieobecności odniosła się również Agnieszka Kubiak-Falęcka.

– Na jednym z pierwszych posiedzeń tej kadencji, radni opozycji złożyli pismo, aby sesje i komisje odbywały się w godzinach popołudniowych, tj. minimum od 17.00, tak jak jest to np. w Legionowie, Warszawie, Łomiankach i wielu innych miejscowościach. Dodatkowo, zwróciłam się do przewodniczącego, aby przygotował roczny harmonogram terminów sesji, co pozwoliłoby radnym chociażby zaplanować urlop. Niestety, nie dość, że nie możemy doczekać się jednego i drugiego, to mówiąc otwarcie, utrudnia nam się sprawowanie funkcji radnego. Na 12 sesji tej kadencji, aż 4 były nadzwyczajnymi, czyli takimi, o których radni dowiadują się z dnia na dzień. Godziny i dni posiedzeń komisji stałych zmieniają swoje dni i godziny, nie wiadomo z jakiego powodu, nikt z nami tego nie konsultuje. Mimo tych trudności, zawsze staram się być obecna na posiedzeniach, a jeśli mnie nie ma, powodem są tylko i wyłącznie bardzo ważne sprawy osobiste. Warto zauważyć, że nawet 100% obecność na posiedzeniach czy sesjach, nie przekłada się na aktywność radnych względem mieszkańców. Pełnię dyżury, a także spotykam się z każdym poza wyznaczonymi godzinami, kto się do mnie zwróci z prośbą o wsparcie. Zawsze też jestem przygotowana z tematyki danej sesji czy komisji. Mam nadzieję, że w tym artykule ukaże się także wypowiedź Pana przewodniczącego, który powie mieszkańcom dlaczego jest tak przeciwny popołudniowym godzinom pracy. Czy nie chodzi aby o to, aby radni opozycji po prostu nie byli na sesjach czy komisjach obecni? – pyta radna.

Na koniec przedstawiamy szczegółowe zestawienie diet, jakie poszczególni radni Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz. pobrali w okresie grudzień 2018 – listopad 2019.

Nazwisko i imię styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień RAZEM
Bisialski Krzysztof 1 968,36 1 968,36 1 968,36 1 968,36 1 968,36 1 968,36 1 968,36 1 968,36 1 968,36 1 968,36 1 968,36 1 968,36 23 620,32
Biliński Roman 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 21 473,04
Boroń Mirosława 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 18 252,12
Brzeziński Ryszard 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 968,36 1 968,36 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 21 830,92
Brzozowska Grażyna 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 968,36 1 968,36 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 21 830,92
Ciesielski Marek 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 21 473,04
Dylewska Wioletta 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 21 473,04
Gluba-Stasiak Monika 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 673,11 1 673,11 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 610,48 20 256,25
Kowalska Agnieszka 1 521,01 1 368,91 1 521,01 1 368,91 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 17 947,92
Kubiak-Falęcka Agnieszka 1 521,01 1 521,01 1 368,91 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 18 100,02
Michałowski Sławomir 1 521,01 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 19 236,29
Nadrzycka Grażyna 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 21 473,04
Nasiadka Krystyna 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 21 473,04
Ozdarski Marcin 1 521,01 1 521,01 1 368,91 1 673,11 1 368,91 1 521,01 1 216,81 1 521,01 1 521,01 1 216,81 1 368,91 1 216,81 17 035,32
Paszkiewicz Justyna 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 771,52 1 771,53 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 19 647,85
Plackowski Jerzy 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 21 473,04
Reginis Tomasz 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 968,36 1 968,36 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 1 789,42 21 830,92
Rusek Beata 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 18 252,12
Sosińska Angelika 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 673,11 1 673,11 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 18 556,32
Świokło Michał 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 368,91 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 1 521,01 18 100,02
Zaremba Adrian 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 1 610,48 19 325,76
RAZEM 34 983,19 34 920,56 34 768,46 36 074,72 35 922,63 35 341,07 34 884,77 35 341,07 35 341,07 35 036,87 35 188,97 34 857,93 422 661,31

 

Wyższe uposażenie otrzymują: przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, a także przewodniczący i wiceprzewodniczący poszczególnych komisji merytorycznych. Dane dot. frekwencji i wysokości pobranych diet zostały udostępnione przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Maz.

Opr. TP

14 lutego 2020
Autor: GazetaNDM

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Jak teraz zamknę HIT, to będzie wart tyle, co stodoła na polu

Nowy Dwór Mazowiecki

Jak teraz zamknę HIT, ...

Kiedy w październiku 2016 roku Marek Mikuśkiewicz, swego czasu jeden z najbogatszych Polaków, otwierał największe w Nowym Dworze Maz. centrum handlowe HIT, mieszkańcy byli zachwyc...
Znamy gwiazdy Dni Nowego Dworu

Nowy Dwór Mazowiecki

Znamy gwiazdy Dni Nowe...

Dni Nowego Dworu Maz. przyciągają co roku tłumy mieszkańców miasta. Kto tym razem dla nich zaśpiewa? DeMono, Marek Piekarczyk i Margaret będą gwiazdami tegorocznej edycji Dni No...
W mieszkaniu znaleźli zwłoki

Na sygnale

W mieszkaniu znaleźli ...

W czwartek ok. godz. 10, w jednym z mieszkań przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim znaleziono zwłoki 41 – letniego mężczyzny. Na miejsce udał się prokurator. ...
Siedmiolatek  walczy o życie

Nowy Dwór Mazowiecki

Siedmiolatek walczy o...

Na terenie naszego miasta mieszka 7-letni Kacper, jest taki sam jak każdy inny chłopiec w jego wieku. Lubi się bawić, grać w piłkę, chętnie się uczy. Był radosnym dzieckiem do...
Nie żyje 26-latek. Policja szuka świadków

Na sygnale

Nie żyje 26-latek. Pol...

  Policjanci poszukują świadków wypadku, do jakiego doszło wczoraj, przed godz. 21. na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Nasielsku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-lat...
Pomiechówek: Potrącenie na przejeździe kolejowym

Na sygnale

Pomiechówek: Potrąceni...

O godz. 13.18 nowodworscy policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym na przejeździe kolejowym w Pomiechówku (DK62). Jak informuje st. asp. Joanna Wielocha, oficer prasowy K...
Warszawska Sky nowym budynkiem widmo na mapie Nowego Dworu?

Nowy Dwór Mazowiecki

Warszawska Sky nowym b...

Od kilku miesięcy nie ustają plotki dotyczące budowy apartamentowca Warszawska Sky na początku miasta. Dotyczą one głównie tego, że budowa stanęła a cała inwestycja miała rz...
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nastolatek zmarł

Na sygnale

Sprawca uciekł z miejs...

Minął rok od tragicznego wypadku w Cegielni Kosewo, gm. Pomiechówek, w którym zginął 15- letni Sebastian. Podejrzanego Łukasza K. postawiono w stan oskarżenia. Sprawca wypadku z...
Pomózmy Agnieszce wygrać z chorobą!

Nowy Dwór Mazowiecki

Pomózmy Agnieszce wygr...

Agnieszka Wójcik od lat całe serce oddaje dzieciom i młodzieży. Dzisiaj sama potrzebuje wsparcia. Pomóżmy jej wygrać z chorobą! Od ponad 20 lat Agnieszka Wójcik jest nauczyciel...
Policjanci poszukują zaginionego Mariusza Krawczyka

Czosnów

Policjanci poszukują z...

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim poszukują zaginionego 46-letniego Mariusza Krawczyk z miejscowości Łomna Las w gminie Czosnów, który ostatni raz ...