Zakroczym: Rada Miejska podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Emolinku

Zakroczymscy radni przyjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku.

W dokumencie czytamy:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.1)) oraz art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.2)uchwala się, co następuje:
§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2020 r. zlikwidować Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku, Wygoda Smoszewska 16a, 05-170 Zakroczym.
§ 2. Obwód szkolny likwidowanej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku zostanie włączony do obwodu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu, ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 63, 05-170 Zakroczym.
§ 3. Uczniowie likwidowanej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu.
§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Zakroczymia do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów szkoły wymienionej w § 1, Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie oraz do wystąpienia o opinię o likwidacji szkoły do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały dołączono następujące uzasadnienie:
Zgodnie zart.89ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący zkońcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki winnej szkole publicznej tego samego typu. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Oprócz powyższego wymogu, organ prowadzący musi, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić ozamiarze likwidacji: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwy dla prowadzenia szkół danego typu.
Procedura likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku rozpoczyna się od podjęcia niniejszej uchwały wyrażającej zamiar likwidacji tej szkoły, która jednocześnie zobowiązuje Burmistrza Zakroczymia do prowadzenia postępowania przewidzianego w art.8 9 ust. 1 ustawy. Prawo oświatowe. Zawiadomienie o zamiarze likwidacji nastąpi na podstawie niniejszej uchwały w terminie do końca lutego 2020 r.
Zasadność likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku wynika z niżej opisanego stanu faktycznego i następujących przesłanek.
1.Niska liczba uczniów w większości oddziałów. Na dzień 2 stycznia 2020 r. liczba uczniów w poszczególnych klasach przedstawia się następująco:
Klasa I – 3uczniów
,Klasa II – 4uczniów,
Klasa III – 7uczniów,
Klasa IV – 11uczniów,
Klasa V – 4uczniów,
Klasa VI -10uczniów
Klasa VII – 7uczniów,
Klasa VIII – 8uczniów,
Oddział Przedszkolny – 11 dzieci w tym: 4 sześciolatków (1 spoza gminy Zakroczym), 3 pięciolatków, 1 czterolatek i 3 trzylatków.
W porównaniu ze stanem dzieci uczęszczających do tej szkoły na 30 września 2019 r. liczba dzieci zmniejszyła się o 2 uczniów.
2.Mała liczebność uczniów w klasach generuje wysokie koszty utrzymania szkoły w kontekście otrzymywanej subwencji oświatowej, a co za tym idzie możliwości finansowania przez gminę Zakroczym wydatków na realizację zadań oświatowych.
3.Brak uzasadnienia dla utrzymywania szkoły o pełnej strukturze klas przy tak małej liczbie uczniów w niektórych klasach.
4.W budynku likwidowanej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku do dnia 31 sierpnia 2020 r. należy przeprowadzić kosztowne prace remontowe w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim.
5.W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku organizowane są zajęcia łączone.
6. Burmistrz Zakroczymia działając w zakresie swoich kompetencji jako organ prowadzący poinformował Radę Miejską w Zakroczymiu, że wprzypadku dalszego funkcjonowania szkoły w Emolinku, od nowego roku szkolnego 2020/2021 w arkuszu organizacyjnym tej szkoły nie będą zatwierdzone oddziały, w których liczba dzieci będzie mniejsza niż 7 osób. Oznacza to, że jeśli liczba dzieci nie wzrośnie, to od nowego roku szkolnego w szkole funkcjonowałyby jedynie klasy IV, V, VII i VIII i to w dodatku w systemie dwuzmianowym. Dodatkowo zostanie zlikwidowany oddział przedszkolny funkcjonujący na zasadach przedszkola.

Powyższe uzasadnienie zostało opatrzone obszernym, blisko 20-stronicowym wyjaśnieniem, z którym mogą Państwo zapoznać się TUTAJ[KLIK].

Przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku protestują rodzice dzieci, uczęszczających do placówki oraz sami uczniowie. Obawiają się oni negatywnych skutków przeniesienia do Zakroczymia, m.in. problemów z przystosowaniem się do nowego środowiska, w tym dyskryminacji ze strony dzieci „z miasta”. Podnoszą również argument, że w mniejszych grupach uczniowie mogą łatwiej przyswajać wiedzę.

O komentarz do przyjętego dziś projektu uchwały poprosiliśmy burmistrza Zakroczymia Artura Ciecierskiego.

– Ostatecznie, po wnikliwej analizie, zdecydowałem się przedłożyć Radzie Miejskiej przedmiotowy projekt uchwały. Uważam, że w obecnej sytuacji jest to jedyne rozwiązanie, żeby utrzymać obecny szeroko rozumiany poziom jakości kształcenia w całej gminie. Niestety nie widać, aby rząd polski robił coś konkretnego w kierunku zmiany systemu finansowania oświaty. Wręcz przeciwnie. Nauczyciele mają otrzymać kolejne podwyżki, a środków nie zaplanowano w budżecie państwa w całości na ten cel. Dlatego trzeba reagować. Jeśli uda się zlikwidować szkołę, zapewnimy dzieciom możliwość kontynuowania nauki w szkole w Zakroczymiu, a także zapewnimy im dowóz. Tak naprawdę czynimy to cały czas, gdyż wiele dzieci z tego terenu już dzisiaj dowozimy do szkoły w Zakroczymiu. Dzieci i ich rodzice nie muszą się o nic martwić. Zapewnimy im odpowiednie warunki, opiekę i aklimatyzację w nowym otoczeniu. Gwarantuję. Jestem już rozmowie w tej sprawie z p. Anną Dudziej – dyrektorem szkoły Zakroczymiu. Zadbamy o te dzieci w sposób szczególny. To jest rola dyrekcji i nauczycieli. W szkole w Zakroczymiu mamy szeroko rozwiniętą opiekę psychologiczno – pedagogiczną. Stworzyliśmy również świetne warunki do nauki i rozwoju. Wiem, że dzisiaj rodzice są nastawieni do tego negatywnie, jednak będziemy przekonywać, aby ich dzieci uczęszczały właśnie do szkoły w Zakroczymiu.
Chcę dodać, że nawet jeśli szkoła nie zostanie zlikwidowana (opinia kuratora) to nie zostaną w niej zatwierdzone, jak dotychczas, klasy poniżej 7 dzieci. Wrócimy również do klasycznej „zerówki”. To jest już autonomiczna decyzja organu prowadzącego szkołę, w tym przypadku moja. Niestety, jeśli tak się stanie, to ogromne zmiany czekają również szkoły w Zakroczymiu i w Wojszczycach. I to wszystko w ramach posiadanych przeze mnie kompetencji w zgodności z przepisami prawa oświatowego. Mam jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie. Wiele zrobiłem, żeby rozwinąć oświatę w gminie Zakroczym i nie chciałbym tego niszczyć. Jednak proszę, aby wszyscy zrozumieli. Dopłacamy obecnie do całej oświaty ok. 5,5 mln zł rocznie. Doszliśmy do granic naszych możliwości. Niestety rząd polski póki co udaje, że wszystko jest w porządku. Jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Jestem nauczycielem z wykształcenia. Samorządowcem się bywa, tym bardziej burmistrzem. Proszę mi wierzyć to najtrudniejsza decyzja, odkąd pełnię urząd burmistrza Zakroczymia. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty (liczba dzieci w szkole, demografia, nakłady na szkołę, poziom subwencji oświatowej i wydatki na całą oświatę) nie mamy innego wyjścia. – stwierdził samorządowiec.

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Stosunkiem głosów 11:2 uchwała o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku. Przeciwko opowiedzieli się radni: Patryk Brzeski i Bartosz Grzybowski. Radni: Kamil Janczarek i Grzegorz Wszelaki nie brał udziału w głosowaniu. Wśród osób obecnych na sali znalazło się kilkoro rodziców dzieci, uczęszczających do szkoły w Emolinku. Mieli oni możliwość zabrania głosu w sprawach różnych (po podjęciu decyzji przez radnych), z czego skorzystały dwie osoby. Wcześniej zaprezentowali również transparent, którego treść wyrażała sprzeciw wobec likwidacji szkoły (na zdjęciu).

Ostateczną decyzję w sprawie podejmie Mazowiecki Kurator Oświaty.

Tomasz Parciński

fot. Wojciech Filipiak

 

 

24 stycznia 2020
Autor: GazetaNDM

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Jak teraz zamknę HIT, to będzie wart tyle, co stodoła na polu

Nowy Dwór Mazowiecki

Jak teraz zamknę HIT, ...

Kiedy w październiku 2016 roku Marek Mikuśkiewicz, swego czasu jeden z najbogatszych Polaków, otwierał największe w Nowym Dworze Maz. centrum handlowe HIT, mieszkańcy byli zachwyc...
Znamy gwiazdy Dni Nowego Dworu

Nowy Dwór Mazowiecki

Znamy gwiazdy Dni Nowe...

Dni Nowego Dworu Maz. przyciągają co roku tłumy mieszkańców miasta. Kto tym razem dla nich zaśpiewa? DeMono, Marek Piekarczyk i Margaret będą gwiazdami tegorocznej edycji Dni No...
W mieszkaniu znaleźli zwłoki

Na sygnale

W mieszkaniu znaleźli ...

W czwartek ok. godz. 10, w jednym z mieszkań przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim znaleziono zwłoki 41 – letniego mężczyzny. Na miejsce udał się prokurator. ...
Siedmiolatek  walczy o życie

Nowy Dwór Mazowiecki

Siedmiolatek walczy o...

Na terenie naszego miasta mieszka 7-letni Kacper, jest taki sam jak każdy inny chłopiec w jego wieku. Lubi się bawić, grać w piłkę, chętnie się uczy. Był radosnym dzieckiem do...
Nie żyje 26-latek. Policja szuka świadków

Na sygnale

Nie żyje 26-latek. Pol...

  Policjanci poszukują świadków wypadku, do jakiego doszło wczoraj, przed godz. 21. na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Nasielsku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-lat...
Pomiechówek: Potrącenie na przejeździe kolejowym

Na sygnale

Pomiechówek: Potrąceni...

O godz. 13.18 nowodworscy policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym na przejeździe kolejowym w Pomiechówku (DK62). Jak informuje st. asp. Joanna Wielocha, oficer prasowy K...
Warszawska Sky nowym budynkiem widmo na mapie Nowego Dworu?

Nowy Dwór Mazowiecki

Warszawska Sky nowym b...

Od kilku miesięcy nie ustają plotki dotyczące budowy apartamentowca Warszawska Sky na początku miasta. Dotyczą one głównie tego, że budowa stanęła a cała inwestycja miała rz...
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nastolatek zmarł

Na sygnale

Sprawca uciekł z miejs...

Minął rok od tragicznego wypadku w Cegielni Kosewo, gm. Pomiechówek, w którym zginął 15- letni Sebastian. Podejrzanego Łukasza K. postawiono w stan oskarżenia. Sprawca wypadku z...
Pomózmy Agnieszce wygrać z chorobą!

Nowy Dwór Mazowiecki

Pomózmy Agnieszce wygr...

Agnieszka Wójcik od lat całe serce oddaje dzieciom i młodzieży. Dzisiaj sama potrzebuje wsparcia. Pomóżmy jej wygrać z chorobą! Od ponad 20 lat Agnieszka Wójcik jest nauczyciel...
Policjanci poszukują zaginionego Mariusza Krawczyka

Czosnów

Policjanci poszukują z...

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim poszukują zaginionego 46-letniego Mariusza Krawczyk z miejscowości Łomna Las w gminie Czosnów, który ostatni raz ...